Dagens Debatt i Ekuriren

http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.715996-strangnas-behover-nya-visioner-for-att-utvecklas

De fem oppositionspartierna Moderaterna, Mariefredspartiet, Strängnäspartiet, Kd, Miljöpartiet har idag en uppmärksamd debattartikel i vår lokaltidning.

Läs Mats Werners (Kd) och Margit Urtegårds (Sp) kommentarer till artikeln !

| Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kriget mot skulden startar !

Moderaterna, Kristdemokraterna och Strängnäspartiet går idag ut med en gemensam viljeyttring att ta krafttag mot den extremt stora skuld Strängnäs kommun har arbetat upp. Vi vill få ned räntekostnaderna som belastar kommunens totala ekonomi. Vi har, jämfört med andra kommuner,  en mycket låg lärartäthet, stora barngrupper på förskolorna och alldeles för få medarbetare ute på äldrehemmen. Kommunen betalar idag 80 miljoner kronor i räntor per år totalt.

Att återställa lärartätheten till rikssnittet i grundskolan skulle kosta 13 miljoner. Mindre skuldsättning och skulle kunna stärka ekonomin betydligt.

Här är vårt gemensamma programm !

Kommunkoncernens skuld på 3.5 miljarder skall nedbringas under nästa mandatperiod genom att:

 

 1. Under 2011 förbereds försäljning av åtminstone delar av SEVAB.

 

 1. Mark och fastigheter som inte är av strategisk betydelse bjuds ut till försäljning.

 

 1. Den politiska organisationen moderniseras och minskas. Antal större nämnder reduceras från 7 till ca 3 stycken. KS/AU avskaffas och ersätts med en utökad information inom KS ram.

 

 1. Förvaltningens overheadkostnader reduceras med ca 10 %. = minst 10 mkr

 

 1. Valfrihet genomförs inom hemtjänsten och äldrevården och delar av kommunal verksamhet konkurrensutsätts.

 

 1. Nyinvesteringar hålls inom avskrivningsvärdet eller lägre, idag ca 40 miljoner.

 2. Resultatet skall vara på minst 2 % (30 mkr) och en reserv om ca 1 %. (15 mkr) Huvuddelen av eventuellt tillkommande pengar från regeringen förs till resultatet och därmed avbetalning på skulden.

 

 

 

| Okategoriserade | 4 kommentarer

SATSNING PÅ BARN OCH UNGDOMAR !

Moderaterna, Kristdemokraterna och Strängnäspartiet gör i sin budget för 2011 en bred satsning på barn och ungdomar för att förebygga utanförskap :

7 miljoner lyfts från kommunchefens budget( administrationen) för satsning på de unga ( 7.2 % av KS budget )

Reduceringen inom Kommunstyrelsen kan ske t.ex. på följande poster:

 

 1. Ständiga förbättringar ( 4.6 miljoner behövs fn inte)
 2. Omorganisation och nya chefer
 3. Externa konsulter
 4. Hushållstidningen

 

Omprioriteringar enligt nedan:

 

 1. 4,0 mkr till BUN läggs på elevpengen till F – 4 för att kunna höja andelen vuxna och lärare i de tidigaste åldrarna och klasserna.

 

 1. 1,5 mkr  läggs på ett arbetsmarknadsprojekt för ungdomar utanför arbetsmarknadens reguljära åtgärder.

 

 1. 1,5 mkr till kulturområdet för ungdomsprojekt för skapande av meningsfulla och utvidgade fritidssysselsättningar.

 

 

| Okategoriserade | 2 kommentarer

Variationer på fyra ackord

Det går att göra mycket med begränsade medel.

http://www.youtube.com/watch?v=5pidokakU4I

| Okategoriserade | 2 kommentarer

Den centralstyrda välfärdens dilemma

I Strängnäs kommun har den socialdemokratiskt ledda Barn- och utbildningsnämnden tagit ett beslut att flytta den mest välfungerande och populära kommunala skolan från sitt naturliga upptagningsområde till en tomställd skola utanför själva staden. För att komma dit skall barnen bussas och tolv gånger per dag skall bussarna passera vår stads flaskhals, den öppningsbara bron över till Tosterö där barnen hänvisas för skolgång.

I går på Fullmäktige framkom med all önskvärd tydlighet att detta är en tillsvidare-lösning. Vi gör inga 5- års eller 10-årsplaner som i Sovjetunionen deklarerade nämndordförande Lotta Grönblad (S), för att slippa svara på frågan ” Hur länge”.

Det blev en flytt som smusslades igenom. Långbergets skola finns inte längre. Långbergsområdet som är expansivt med nya bostadsområden saknar från och med hösten skola.

En ny skola kostar i 100 miljoners klassen och kommunen har 3,5 miljarder kronor i skuld med räntekostnader på 80 miljoner om året som pressar ner våra lärarresurser i bottennivå jämfört med andra kommuner. Hej och hå Lotta G vilket bra läge vi kom i !

Ett hopp är att en friskola etablerar sig i Långbergsområdet.

Det är svårt med den politikerstyrda välfärden, särskilt i Strängnäs kommun. Prestige och politiska poäng blir alltför framträdande och beslut med minst sagt konstiga bevekelsgrunder tas.

Det är inte en slump att undertecknad har blivit entreprenör.  Fostrad till arbete i samhällsnyttig verksamhet insåg jag att mitt uppdrag fullföljdes på bättre sätt privat än i en otymplig organisation där ett pennstreck från ovan när som helst kunde dra undan golvet för mig och mina patienter.

Fäljande kan man hoppas på för Välfärdens skull:

1  Politiker som är kloka, som ser till helheten och bortser från prestige

2  Fler fri alternativen, friskolor, enskilda äldreboende, vafrihet inom all slags vård liksom hemtjänsten. Det minskar otympligheten och svårigheten att planera, liksom investeringskostnaderna

3 Större självständighet och mer ansvar för de kommunala enheterna.

Och sist men inte minst

Var inte taskig mot välfungerande kommunala enheter !

| Okategoriserade | 10 kommentarer

Låt livet vid och på vattnet blomstra !

Motion:   Strängnäs – Sjöstaden

 

Mälarens vatten med dess naturliga vattenvägar är en stor tillgång för Strängnäs kommun. Vi moderater vill utveckla mer liv och aktiviteter vid och på vattnet. Strängnäs kommun bör underlätta så att Mälaren används också för transporter, vilket kan avlasta vägsystemet och öka den positiva upplevelsen av kommunen.

Därför föreslås att förvaltningen utreder, ställer i ordning och märker upp ett antal förtöjningsplatser för småbåtar med begränsat djupgående. Förtöjningsplatserna skall underlätta för person- och mindre varutransporter för invånare som bor i närheten av vattnet i vår vidsträckta kommun. De allmänna förtöjningsplatserna bör i första hand arrangeras i Stallarholmen, Mariefred och Strängnäs stad. Förtöjningstiden kan förslagsvis begränsas till ett antal timmar varvid P- skiva kan användas inom det övriga parkeringskontrollsystemet.

2010-05-24

 

Maria von Beetzen (M)

Oppositionsråd

 

 

| Okategoriserade | 4 kommentarer

Läs om skuldbördan i dagens Strengnäs tidning !

I dagens Strängnäs tidning finns en bra artikel om skuldbördan i Strängnäs ( dock ej på nätet). Den totala skulden i kommunkoncernen uppgår nu till hela 3.5 miljarder kronor. Sedan 2006 har skulden mer än fördubblats. Pengarna har gått till bla nytt kraftvärmevärk, till Campus och till ny dricksvattenledning.

Det är hög tid för politikerna att se verkligheten och att ha en agenda för hur skulden, som belastar kommunens verksamheter med hela 80 miljoner kr årligen, skall nedbringas.

Vi moderater vill:

Betala av på skulden genom att sälja kommunal egendom och genom positivt ekonomiskt resultat så fort det är möjligt ( Positivt resultat lär vara omöjligt 2011 om ej extrapengar kommer från Borg, däremot skall försäljningsinitiativen båbörjas omgående). Det behöver göras en utvärdering av vilka delar av Sevab som kan säljas samtidigt som miljöaspekterna, av tex fjärrvärmens utbyggnad beaktas. Även mark och fastigheter som inte ingår i kommunens kärnområden kan behöva säljas.

Begränsa nyinvesteringarna ( som vi måste göra, med tex nya förskolor då vi har en inflyttning av nya barn ) till värdet för avskrivningarna. Då behöver vi inte ta upp  nya lån för de investeringar som måste genomföras.

Det är jätteviktigt att styra upp ekonomin och skapa ordning och reda i de kommunala finanserna. De nuvarande majoritetspoltikerna har låtsats som om skulden på 3.5 miljoner inte finns ! De bör därför bytas ut av väljarna pågrund av kompetensbrist ! Räntekostnaderna kommer att öka ytterligare när räntorna stiger och då urholkas välfärden än mer ! 

För oss politiker är det också viktigt att vara medveten om de sår som lågkonjunkturen och den minst sagt labila finansieringen av skolan åsamkar samhället. Riktade insatser mot ungdomar, som fler ungdomsarbeten, fler lärare i grundskolan, stimulans för ungdomskulturprojekt är viktiga för att förhindra  utanförskap. Därför vill vi i Moderaterna ta pengar från den centrala administrationen ( bla konsultarvoden, vilka majoriteten mycket generöst budgeterat ) och satsa på ungdomarna. I samanhanget små pengar kan här göra stor nytta !

Om inte våra barn och ungdomar mår bra, då mår hela samhället dåligt !

| Okategoriserade | 7 kommentarer

Läs Dagens Debatt i Eskilstunakuriren

STRÄNGNÄS SKULDBÖRDA ÄR STÖRRE ÄN GREKLANDS

Nuvarande Strängnäs kommun var en gång en mycket mer isolerad del av världen än idag. Strängnäs och Mariefred var länge djupt konservativa städer som stod vid sidan av förändringarna i tiden som industrialismen och näringslivets utveckling.  Detta har varit både på gott och ont för Strängnäs kommun. Vi har kvar mycket av de vackra miljöer som minner oss om ett lugnare tempo och ger tidlöshet och perspektiv till vår kommun. Miljöer som är viktigt att bevara och lyfta fram i vår stadsplanering när kommunen växer. Men den nya tiden har nu sedan länge etablerat sig. Med förbättrade kommunikationer kommer nya människor och nya företag hit som bär med sig idéer, projekt och utveckling inom många olika områden.

Men kommunpolitiken i Strängnäs kommun har inte hängt med i tidens utveckling. Den präglas i mångt och mycket av misslyckanden, slutenhet och skygglappar. Tydliga symptom på kommunens dåliga hälsoläge är den rekordhöga skattehöjningen 2009 i kombination med mycket drastiska personalneddragningar i skolor och äldreomsorg.  Andra symptom är bottenplaceringar i mätning av invånarnas förtroende för kommunen, likaså det sjunkande förtroendet företagarna visar kommunen i olika rankingsystem.

Det har avgörande betydelse för kommunens utveckling att Strängnäs efter valet får en politisk ledning som inte blundar för den rekordstora skulden på hela tre miljarder kronor som kraftigt accelererat under senare år.  Vår skuldbörda per invånare är tom större än grekernas stadsskuld och samma lagar här som där gäller, okontrollerade finanser leder till ytterligare skattehöjningar och nya nedskärningar i välfärden!

Därför måste utvecklingen vända. Vi måste analysera vad vi kan sälja av kommunal egendom för att betala ned på skulden. Ägarbilden i framförallt energibolaget Sevab måste ändras för att inte äventyrandet av invånarnas pengar skall fortsätta. Dessutom måste vi använda de väl kända medel som finns att öka effektiviteten i välfärden genom att tillåta valfrihet och entreprenörer inom fler områden. Vi har idag inga entreprenörer alls inom t.ex. äldrevård och hemtjänst. Vi måste effektivisera organisationen i kommunhuset, istället för att som majoriteten nu gör, bygga ut byråkratin inför 2011 med miljontals kronor. Vi behöver inte ha alla de nämnder och nyinrättade kommunala chefer som majoritetspolitikerna (C, FP, S) krampaktigt försvarar!

Detta är normalt inga särskilt politiskt kontroversiella frågor. Det handlar om att ha mandat att förändra och utveckla och ta till sig kunskaper och erfarenheter från andra kommuner och andra områden. Det mandatet söker Nya Moderaterna i Strängnäs inför kommande val.

Maria von Beetzen (M)

Oppositionsråd

 

 

| Okategoriserade | 17 kommentarer

Sossarna skyller på bloggarna

Igår, på KSAU, hade vi politikerutbildning med en konsult. Utbildningen berörde hur vi tar oss igenom beslutsprocesserna i strukturerat förhållande mot tjänstemannaorganisationen. Avsikten med utbildningen är att öka effektiviteten och legitimiteten i besluten.

Vi började i god anda och jag framhöll Lotta Grönblads (S) skicklighet som ordförande när hon försökt hitta  alternativlösningar och ändrat formuleringarna för att vid vissa bslutsärenden uppnå en enighet i nämnden. (Nu har det ju inte alls varit så inom skollokalsfrågorna, men man måste vara generös och kunna se skickligheten också hos en motståndare när högre frågor som politisk effektivitet och legitimitet diskuteras)

Men det hjälpte inte. Tord Tjernström kommunalråd för socialdemokraterna, försvarade sitt hemlighetsmakeri och snabbbeslutstaktik på snabbinkallade extra nämndmöten (tex när beslut om att lägga ned äldreboende i Stallarholmen togs) - och skyllde detta på bloggarna !

Jag vet aldrig att jag skrivit om något på en blogg då kommunalråden bett mig fundera över en fråga innanför det offentliga rummet. Vad är då skillnaden att skriva om politik, om möten och om reflexioner på en blogg, mot att  tala bakom ryggen eller sprida information som kan förvanskas i korridorerna. JO PÅ BLOGGEN KAN ALLA LÄSA, DET ÄR HELT ÖPPET OCH DET MAN SKRIVER MÅSTE RESPEKTIVE BLOGGARE STÅ FÖR.

Märkligt nog försvarade filosofiläraren Fredrik Lundgren (Fp) Tord Tjernströms synnerligen gammelkommunala inställning. Men antagligen är hela den politiska situationen så frusterande att även en sådan go kille kan göra fel.  

Käre Fredrik och alla läsare. Bloggarna har kommit för att stanna. Det måste politiken kunna leva med utan att utveckla despotiska fasoner.

Vi moderater vill ha in ljus och luft i kommunhuset. Bort med det gammelkommunala !

Läs också Margit Urtegårds artikel: Yttrandefriheten måste vara helig, även i Strängnäs !

| Okategoriserade | 11 kommentarer

Interpellation till Jens Persson-Moderaterna kräver besked

Eftersom vi i årsredovisningen saknar jämförelser mellan kostnader under åren 2008 och 2009
samt att vi i oppositionen har av kommunchefen förbjudits att ta direkt kontakt med ekonomiavdelningen, vilket är anmärkningsvärt i en demokrati och politikerstyrd organisation, vill vi nu av våra styrande politiker få uppgifter om och jämförelser mellan åren 2008 och 2009 på följande kostnadsslag totalt för hela kommunen.
 
1.Lönekostnader  2008 och 2009
2.Övertidskostnader 2008 och 2009
3.Sjuklönekostnader 2008 och 2009
4.Vikariekostnader  2008 och 2009
5.Konsultkostnader 2008 och 2009
 
6.Räntekostnader 2008 och 2009 – Preciserade på kommunens räntekostnader och bolagens räntekostnader
 
7.Vi vill också veta hur mycket kommunens fick in för skattehöjningen med 90 öre under 2009
8.Hur mycket  kommunen fick tillbaka för sänkta avgifter. (FORA)
 
Ovanstående siffror är viktiga att analysera bl.a. pga. de stora organisationsförändringar inom kommunens verksamheter som har skett under 2009.

Mera analyser borde göras om vad som händer inom olika kostnadsslag inom kommunen för att snabbt kunna upptäcka avvikelser av olika slag och därefter sätta igång med åtgärder.

 

Tuula Fröderos (M)

 

| Okategoriserade | 11 kommentarer